Všeobecné obchodní podmínky
serveru PojdFotit.cz

(dále jen “Podmínky”)

1. Obecná ustanovení

 1. Jan Vašek, IČO: 01256815, se sídlem: Praha 2 – Sekaninova 22, PSČ: 12800, podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku (Živnostenské oprávnění vydáno dne 26.11.2012 na úřadu městské části Praha 2.) (dále „Provozovatel“) je provozovatelem internetového serveru PojdFotit.cz (dále „Server“), který je dostupný na adrese (URL) https://pojdfotit.cz/ a mobilní aplikace PojdFotit.cz (dále také jen „Služba“).
 2. Provozovatel poskytuje třetím osobám přístup k nástroji pro vložení inzerce (dále také jen “Inzerce”) a přístup k tvorbě webového profilu (dále také jen “Profil”).
 3. Objednatelem placené inzerce na Službě je:
 4. a) fyzická osoba nebo
 5. (dále „Objednatel“), a to za podmínky, že si tyto osoby aktivovaly přístup do Servisních stránek, jejichž prostřednictvím lze zadávat inzerci na stránkách Služby (dále „Přístup“).
 6. Služba podléhá dle rozhodnutí Provozovatele úhradě, a to dle Ceníku služeb umístěného na adrese (URL) https://pojdfotit.cz/membership/.
 7. Objednatel souhlasí, že jím zveřejňovaná inzerce prostřednictvím Služby je zpřístupněna všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet, a to prostřednictvím Serveru, jakož i jiných určených internetových serverů Provozovatele či jeho smluvních partnerů. Objednatel dále souhlasí s oprávněním Provozovatele poskytovat nezměněný obsah inzerce nebo jeho část třetí straně k další veřejné prezentaci nebo statistickému zpracování.

2. Přístup do Inzerce

 1. Přístup do Inzerce je umožněn na základě uhrazení poplatku této Služby.
 2. Objednatel může uhradit poplatek za přístup do Inzerce následujícími platebními možnostmi: bankovním převodem, platební bránou PayPal nebo platební bránou GoPay.
 3. Po uhrazení poplatku bude Objednateli udělen přístup k Inzerci, kde má přístup k nástroji pro vložení Inzerce do Služby.
 4. Přístup k nástroji pro vložení Inzerce je omezen v závislosti na tom, kterou Službu si Objednatel zakoupil.
 5. Po odeslání Inzerce do Služby Objednatelem, dojde ke kontrole obsahu Inzerce Provozovatelem.
 6. Provozovatel se zavazuje do 48 hodin vloženou Inzerci ověřit, zda neporušuje Etický kodex (dále jen jako Kodex) Služby umístěné na adrese (URL) https://pojdfotit.cz/eticky-kodex-pojdfotit/.
 7. V případě, že vložená Inzerce splňuje Etický kodex Služby, je Inzerce okamžitě publikována do Služby.
 8. Porušuje-li vložená Inzerce Etický kodex, je o tom Objednatel informován prostřednictvím emailové komunikace a dostane prostor na odstranění problémů. Po odstranění problémů Objednatel znova odesílá vloženou Inzerci ke kontrole do Služby.
 9. Doba, po kterou je Inzerce zobrazená ve Službě se odvíjí od toho, kterou Službu si Objednatel zaplatil.
 10. Po uplynutí zaplaceného období, je Inzerce ze Služby odebrána a není možné ji opět publikovat a upravovat.

3. Přístup do Profilu

 1. Vysvětlení pojmu “Profil”. Jedná se o webovou prezentaci umístěné na serveru Služby. Informace na Profilu zpravuje Objednatel. Profil slouží k prezentaci služeb Objednatele. Služby Objednatele jsou v rozsahu foto služeb nebo modelingu. Přístupem do Profilu Objednatel získává nástroje pro tvorbu fotogalerií.
 2. Přístup do Profilu je umožněn na základě uhrazení poplatku této Služby.
 3. Objednatel může uhradit poplatek za přístup do Profilu následujícími platebními možnostmi: bankovním převodem, platební bránou PayPal nebo platební bránou GoPay.
 4. Po uhrazení poplatku, bude Objednateli udělen přístup k Profilu, kde má přístup k nástroji pro správu Profilu.
 5. V případě, že dojde k uplynutí 14 denní doby od data zaplacení Profilu, nemá Objednatel nárok na vrácení úhrady.
 6. Požádá-li Objednatel před uplynutím 14 denní lhůty o vrácení peněz, bude jeho případ posouzen individuálně do 7 dní. Dojde-li k názoru Provozovatele, že nárok na vrácení peněz Objednatel má, bude mu po dohodě obou stran vybraným způsobem částka vrácena a Provozovatel ruší veškeré zaplacené Služby Objednateli v den rozhodnutí.
 7. Objednatel odpovídá za to, že obsahem Profilu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Objednatele neodpovídá.
 8. V případě, že Objednatel zveřejní v rámci obsahu svého Profilu fotografie, texty nebo jiné výsledky vlastní tvůrčí duševní činnosti, uděluje okamžikem zveřejnění tohoto obsahu na Profilu Objednatele Provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití fotografií, textů a jiných výsledků vlastní tvůrčí duševní činnosti, a to na dobu zveřejnění fotografií, textů nebo jiných výsledků tvůrčí duševní činnosti na Službu a ke způsobům užití v souladu s určením Služby a v souladu s těmito Podmínkami.
 9. Za obsah příspěvků zveřejněných na Službě odpovídá Objednatel. Objednatel je povinen zajistit, aby obsah Profilu a jeho aktivity v rámci Služby byly v souladu s Podmínkami, Kodexem, právním řádem České republiky a aby nenarušovaly dobré mravy a/nebo veřejný pořádek. Provozovatel za obsah a aktivity Objednatelů v rámci Služby nenese žádnou odpovědnost.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzeráty, Profil nebo konkrétní obsah Objednatele a/nebo zamezit Objednateli přístup na Službu, pokud obsah Objednatele a/nebo aktivity Objednatele v rámci Služby nejsou v souladu s těmito Podmínkami, Kodexem, právním řádem České republiky, narušují dobré mravy a/nebo veřejný pořádek, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 11. Objednatel má právo svůj obsah zveřejněný v rámci Služby kdykoliv smazat.
 12. Objednatel má právo svůj profil ze Službě kdykoliv odstranit. Provozovatel se zavazuje, že profil Uživatele odstraní ze Služby nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti Uživatele.
 13. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru a Mobilní aplikace. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů.
 14. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat umístěných v systému Služby.
 15. Provozovatel je oprávněn odstranit obsah Objednatele, kteří po dobu delší než 6 měsíců nevyužili Služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím Serveru nebo Mobilní aplikace, a to bez náhrady.
 16. Služba je přístupná pouze uživatelům od 18 let věku. Uživatele mladší 18 let nesmí mít na službě registraci, ani do ní vkládat obsah.

4. Finanční podmínky

 1. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit Inzerci Objednatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu či povinného specifického symbolu pro platby). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen Služby. Tyto změny budou zveřejněny na (URL) https://pojdfotit.cz/membership/ a takováto změna vstoupí v účinnost dnem jejich zveřejnění. V případě změn produktového portfolia, k němuž si Provozovatel vyhrazuje právo, je však povinen Objednateli vrátit již přijaté úhrady za nerealizované služby na základě jim vystaveného opravného daňového dokladu se splatností 14 dnů od vystavení případně dle dohody nabídnout adekvátní protiplnění. Dále provozovatel nenese odpovědnost, pokud se Objednatel neseznámí se změnou Ceníku a cen Služby.

5. Následky opakovaného porušení povinností Objednatelem

 1. V případě prvního porušení jakékoliv povinnosti evedené v těchto Podmínkách, Kodexu nebo jiných doplňujících Podmínkách Služby ze strany Objednatele, je Objednateli ze strany Provozovatele zaslán e-mail s výzvou, aby povinnosti přestal porušovat s tím, že je mu poskytnuta lhůta k nápravě 48 hodin od odeslání výzvy.
 2. V případě druhého porušení výše zmíněných Podmínek, může být Objednatel ze strany Provozovatele informován o dočasném znepřístupnění Služby. O délce znepřístupnění služby bude Provozovatel rozhodovat individuálně.
 3. V případě porušení výše zmíněných Podmínek opakovaně (víc než 2 krát za období jednoho roku), může dojít k trvalému pozastavení Služeb. Objednateli bude odebrán přístup k Inzerci ve Službě a Objednatel ztratí přístup k Profilu a dalším službám Provozovatele. Objednatel má možnost podat Provozovateli vysvětlení a zažádat si o znovu zpřístupnění Služeb. Provozovatel není vázán žádným termínem k posouzení této žádosti a vyhrazuje si právo v této věci nekonat.
 4. Posouzení, zda daná povinnost uvedená v těchto Podmínkách byla porušena či nikoli, náleží Provozovateli.

6. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání Služby Objednatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednavatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Objednavatelem při užívání Služby (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro plnění smlouvy, na jejímž základě Objednavatel užívá Službu, a jejíž smluvní stranou je Objednatel, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. VIII. odst. 2 a 3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování Služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
 5. Objednatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech Provozovatele, a to na Objednavatelem poskytnuté e-mailové adresy.
 6. Pokud Objednavatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Objednavatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Objednavatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Objednavatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
 7. Objednatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům Serveru budou zobrazovány údaje, které sám vloží do Profilu. Data, která uživatelé uvidí jsou například přezdívka, jméno, věk, lokalita, pohlaví, informace o postavě, informace o zájmech a fotografie nahrané Objednatelem. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje v rámci Služby předem neurčenému okruhu osob.

7. Obchodní sdělení

 1. Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním služeb provozovatele a se zasíláním jeho obchodních sdělení. Tento souhlas může uživatel kdykoliv odmítnout.
 2. Provozovatel je na základě uživatelova souhlasu se zasíláním obchodních sdělení oprávněn kontaktovat uživatele prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, a to za účelem informování o zboží, produktech a o službách provozovatele a jeho obchodních partnerů, případně za účelem marketingových a spotřebitelských výzkumů realizovaných provozovatelem a jeho obchodními partnery.

8. Cookies

 1. Provozovatel a jeho servery Služby používají tzv. „cookies“, za účelem zvýšení uživatelského komfortu při návštěvě Služby. Cookies jsou textové soubory, který jsou ukládány přechodně nebo trvale v uživatelově počítači nebo jiných rozhraních. Cookies obsahují mimo jiné informace o uživatelových dosavadních přístupech k serveru, zadaných informacích či informace o tom, jaké nabídky uživatel dosud prohlížel.
 2. Většina internetových prohlížečů je defaultně nastavena tak, že akceptuje cookies. Uživatel však může svůj prohlížeč nastavit tak, aby cookies vůbec neakceptoval nebo aby vždy předem vyžadoval od uživatele povolení jejich akceptace. Pokud cookies nebudou akceptovány, může se stát, že některé funkce Služby nebudou fungovat správně.

9. Reklamace

 1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na: podpora@pojdfotit.cz.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení Provozovatele. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.
 3. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby a to po dobu delší než 8 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serveru.
 5. V případě, že Provozovatel danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění.
 6. Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů po doručení faktury – daňového dokladu.

10. Odstoupení od Smlouvy

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je PojdFotit.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty. Nebo způsobem, na kterém se Objednatel a Poskytovatel písemně domluví.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci uživateli, nebo/a odstoupit od Dohody se stávajícím Objednatelem nebo/a omezit jeho přístup k některým Službám, a to i bez uvedení důvodu.
 3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o inzerci, nebo stornovat již potvrzenou objednávku, a to výhradně písemnou formou. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno standardním způsobem obvyklým pro přijímání objednávek a stává se platným až po písemném potvrzení přijetí odstoupení ze strany Provozovatele.
 4. Odstoupí-li Objednatel od sjednané/realizované inzerce platí následující pravidla. Je-li inzerce publikována víc než 24 hodin, je účtován storno poplatek ve výši 100%. Je-li inzerce publikována méně než 24 hodin, hradí Objednatel storno poplatek ve výši až 50%. Přesná výše storno poplatku bude posuzována individuálně. Stornovací poplatek je splatný okamžikem odstoupení.
 5. Objednatel objednáním Služby pro vstup do Profilu souhlasí s poskytnutím této služby před uplynutím zákonné 14 denní lhůty k odstoupení.
 6. Objednal bude včas Provozovatelem informován o tom, že se blíží konec zaplaceného období pro vstup do Profilu s výzvou na prodloužení období. Objednatel má 7 kalendářních dnů nad rámec zaplaceného období na to, aby provedl Objednávku na serveru Služby.
 7. Neprodlouží-li Objednatel zaplacené Služby, bude jeho účet omezen/zrušen/pozastaven.
 8. Objednatel nemůže postoupit či převést své členství, nebo jakékoliv práva či závazky z něj vyplývající, na třetí osobu, a to ani bezúplatně.
 9. Pokud dojde ze strany Služby k úplnému ukončení Profilu, má Objednatel, který hradí své standardní členství v pravidelných měsíčních/ročních úhradách, nárok na vrácení alikvotní části uhrazeného měsíčního poplatku za měsíc, ve kterém byl přístup do Profilu ukončeno, tedy Provozovatel vrátí Objednateli alikvotní část členského poplatku za počet dnů, po které služba nebude poskytována v daném měsíci. Žádné další měsíční úhrady ze strany Člena pochopitelně nebudou vyžadovány.
 10. Pokud dojde ze strany Provozovatele k úplnému ukončení Služby, má Objednatel, který hradí své standardní členství jednou úhradou za rok trvání členství, nárok na vrácení alikvotní části uhrazeného členského poplatku s ohledem na počet měsíců, kdy služba byla poskytována, resp. kdy služba poskytována nebude.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv užití obsahu Serveru, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Server určen, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serveru pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
 2. Uživatel dále vstupem a užíváním Služby potvrzuje, že
  1. se seznámil se zásadami ochrany soukromí a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu těchto zásad;
  2. má čistě soukromý zájem o všechna data obsažená na Službě a tato data použije pouze pro svou vlastní potřebu;
  3. nezprostředkuje přístup ke Službě žádným třetím osobám (zejména osobám nezletilým);
  4. je si vědom, že veškerý obrazový, textový i audio a video obsah Služby je chráněn autorským právem a nesmí být šířen bez předchozího souhlasu autorů či držitelů licence;
  5. nepoužije žádné automatické nástroje (roboty apod.) za účelem sledování obsahu Služby a nebude automaticky ani manuálně kopírovat obsah Služby;
  6. se nebude nikterak pokoušet obejít strukturu a nastavení Služby či do nich jakkoliv zasahovat nebo Službu nadměrně zatěžovat.
 3. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob u Objednatele, je Objednatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat, a to nejpozději do 8 dní od této změny.
 4. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Provozovatel se zavazuje změny těchto Podmínek objednateli oznámit prostřednictvím zprávy zaslané na e-mail používaný pro přihlášení k účtu Objednatele a nebo na kontaktní e-mail Objednatele, pokud ho Objednatel vyplnil. Jestliže Objednatel nesouhlasí se změnou Podmínek, je oprávněn takové změny odmítnout, tyto Podmínky vypovědět a ukončit užívání Služby, a to do 30 kalendářních dnů od oznámení změny Podmínek, písemně na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na: podpora@pojdfotit.cz.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2019